001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016
Látássérült nézet Normál nézet
mini-KAROLYI-SIK 0 

Situl Natura 2000, Câmpia Careiului – având codul ROSCI0020 –, cuprinde o suprafaţă aproximativă de 24.000 hectare, şi se întinde în zona de frontieră a judeţelor Satu Mare şi Bihor din România. Dintre habitatele mozaicate sunt demne de remarcat pajiştile de luncă şi de baltă umede cu substrat calcaros, rămăşiţele pădurilor eurosiberiene stepice cu Quercus robur, luncile intradunale cu mestecăniş, stepele panonice nisipoase cu asociaţii vegetale de tip Festuco vaginatae – Corynephoretum, care au două specii arenicole rare ca edificatori dominanţi: păiuşul (Festuca vaginata) şi perişorul (Corynephorum canescens), pajiştile nisipoase de mai mică întindere dominate de dediţei (Pulsatilla pratensis ssp. hungarica), asociaţiile vegetale ale fânaţelor umede, turboase (Molinion coeruleae) cu iarba albastră, dumbrăvile de cu arbori de esenţă tare de tip Fraxino-Ulmetum. Dintre speciile indicatoare regăsim pălămida (Cirsium brachycephalum), angelica de baltă (Angelica palustris) şi stânjenelul (Iris humilis ssp. arenaria). Dintre speciile de lepidoptere indicatoare se regăseşte fluturaşul purpuriu (Lycaena dispar), fluturele maturna (Euphydryas maturna), fluturele diurn albastru (Maculinea teleius). Dintre speciile de peşti de interes comunitar amintim ţiparul (Misgurnus fossilis), zvârluga (Cobitis taenia), boarţa (Rhodeus sericeus amarus), şi ţigănuşul (Umbra krameri). Speciile de amfibii indicatoare sunt tritonul cu creastă şi tritonul dobrogean (Triturus cristatus şi Triturus dobrogicus), izvoraţul-cu-burta-roşie (Bombina bombina), dintre speciile de reptile ţestoasa de apă (Emys orbicularis). Primăvara timpurie apa bălţilor „fierbe” de mulţimea broaştelor de mlaştină şi a broaştelor săpătoare brune adunate în număr mare pentru depunerea ovulelor.
Dintre speciile de păsări întâlnim mai rar barza neagră (Ciconia nigra), dumbrăveanca (Coracias garrulus), vânturelul de seară (Falco vespertinus), şoimul dunărean (Falco cherrug). Pajiştile nisipoase întreţin în mai multe locuri însemnate populaţii de popândăi (Spemophilus citellus), dar de asemenea sunt frecvente şopârla de iarbă (Podarcis taurica) şi Cicindela soluta.
În unele locuri trăiesc şi populaţii restrânse de orbete (Nannospalax leucodon) şi de pârş de alun (Muscardinus avellanarius).

 mini-KAROLYI-SIK 1  mini-KAROLYI-SIK 2

huro logo_ro

huro slogan_hu_ro

huro eu_logo_ro_right


Site-ul "ÎN PROTEJAREA INSULELOR DE-A LUNGUL FRONTIEREI” (HURO/1001/179/1.3.1) în cadrul proiectului, 
a fost realizat prin :SIMONINFO Multimédia és Oktatási Kft.

Conţinutul acestei pagini nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene.